20/3 ม.3 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

074-305-943

Welcom to PlaNeat Farm

กรดอะมิโนปลาทะเล

ผักปลอดสารพิษ

สินค้าอื่น ๆ

coming soon

บริษัท ปลาณีตฟาร์ม จำกัด  บริษัทในเครือของบริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ ปลาณีต โดยปลาณีตฟาร์มก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม(BCG Model) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)และพัฒนาไปยังชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ปลาณีตฟาร์ม ฟาร์มที่นำของเหลือที่เกิด จากกระบวนการผลิตมาเพิ่มมูลค่า และนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด (Zero Waste) โดยออกมาเป็นกรดอะมิโนสำหรับพืช ที่ได้รับจากจดอนุสิทธิบัตร และผักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย

หมายเลขคำขออนุสิทธิบัตร

210300233

Slider

ปลาณีตฟาร์ม

ฟาร์มที่นำของเหลือที่เกิดจากกระบวนการผลิตมาเพิ่มมูลค่า และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Zero Waste)

Slider

กรดอะมิโนปลาทะเล

การนำหัวปลา ก้างปลามาผ่านกระบวนการหมักโดยวิธีธรรมชาติ ทำให้ได้มาซึ่งกรดอะมิโน 17 ชนิด ที่พืชต้องการ และยังได้รับหมายเลขการจดอนุสิทธิบัตรด้านกระบวนการผลิตจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Slider

ฟาร์มผักปลอดสารพิษ

ผลผลิตจากฟาร์มปลาณีตที่ปลูกจากความตั้งใจ ใช้กรดอะมิโนช่วยให้ผักเจริญเติบโต โดยไม่ใช้สารเคมี และทางฟาร์มยังสามารถปลูกพืชเมืองหนาว ซึ่งใช้เครื่อง Evaporator สำหรับควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้เหมาะสำหรับการปลูกพืช

Slider

บริษัท ปลาณีตฟาร์ม จำกัด
ที่อยู่: 20/3 หมู่ 3 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

© 2019 PlaNeat Seafood All rights reserved.
© 2019 PlaNeat Seafood All rights reserved.
Slider